Algemene verkoopvoorwaarden B. Braun Medical B.V.

Productsnelzoeker

Kies een categorie of subcategorie

1.1    De aanbiedingen, overeenkomsten - ongeacht de benaming - van B. Braun Medical B.V. (hierna: 'B. Braun') en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door onderhavige voorwaarden.

1.2    Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met B. Braun overeengekomen te worden.

1.3    Onder 'de Klant' wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, aan wie door B. Braun een aanbieding is gedaan, bij B. Braun een bestelling wenst te plaatsen of die met B. Braun een overeenkomst heeft afgesloten/wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.4    Onder 'Partijen' wordt verstaan B. Braun tezamen met de Klant.

1.5    Onder 'Derde(n)' wordt verstaan elke partij niet behorende tot één van de Partijen genoemd in Artikel 1.4.

1.6    De toepasselijkheid van enige door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten en (de toepasselijkheid van) zodanige algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.1    Alle aanbiedingen blijven gedurende een door B. Braun op de aanbieding aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn desbetreffende aanbiedingen vrijblijvend en kunnen te allen tijde door B. Braun worden herroepen, ook indien de aanbieding is aanvaard door de Klant.

2.2    Na aanvaarding van een aanbieding door de Klant dient herroeping binnen 48 uur plaats te vinden.

2.3    Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens/informatie zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld en zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, doch daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

2.4    Alle bij een aanbieding verstrekte gegevens/informatie blijft de (intellectuele) eigendom van B. Braun en dient op eerste verzoek geretourneerd te worden.

2.5    Het versturen van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht B. Braun in geen geval tot levering c.q. acceptatie van de order. Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, is B. Braun te allen tijde gerechtigd levering c.q. acceptatie te weigeren.

2.6    B. Braun behoudt het recht voor om te allen tijde bestellingen te weigeren zonder opgaaf van redenen, dan wel onder rembours te leveren of anderszins voorwaarden te verbinden aan de uitvoering van de bestelling.

 

3.1    Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met B. Braun tot stand, nadat B. Braun een opdracht heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd.

3.2    Aanvaarding dan wel bevestiging van een opdracht kan schriftelijk, per e-mail of anderszins elektronisch.

3.3    Eventueel later gemaakte mondelinge afspraken of wijzigingen door B. Braun, binden B. Braun slechts indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.

3.4    B. Braun is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Klant (deugdelijke) zekerheid te eisen opdat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal (kunnen) worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van B. Braun.

3.5    B. Braun is te allen tijde gerechtigd om - indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht - voor een juiste uitvoering van de overeenkomst Derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de Klant zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo nodig zal B. Braun hieromtrent de Klant informeren.

 

4.1    Tenzij anders vermeld en overeengekomen zijn de prijzen van B. Braun:
a.    Gebaseerd op de tijdens de offerte- of orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
b.    Gebaseerd op levering franco huis;
c.    Exclusief btw, andere belastingen, heffingen en rechten;
d.    Vermeld in euro (€) (eventuele koerswijzigingen worden doorberekend).

4.2    Prijzen voorkomend op de prijslijsten, catalogi, folders en andere publiciteit zijn indicatief en kunnen fluctueren; hier kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.

4.3    Ingeval van verhoging van een of meer van de in Artikel 4.1 genoemde kostprijsfactoren is B. Braun gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. B. Braun is gerechtigd de genoemde verhoging tevens toe te passen op reeds bestaande overeenkomsten, met dien verstande dat de Klant alsdan de overeenkomst binnen 30 (dertig) kalenderdagen kan ontbinden, overigens zonder B. Braun gehouden is tot schadevergoeding.

5.1    Alle bestellingen worden aanvaard in de mate waarin de goederen beschikbaar zijn en de Klant instemt met de hier gestipuleerde algemene verkoopvoorwaarden, tenzij anders bepaald.

5.2    Tenzij anders is overeengekomen, zijn orders met een orderwaarde boven € 250,- (excl. btw) franco huis. Bij orders met een orderwaarde onder € 250,- (excl. btw) zullen € 45,- logistieke- en administratiekosten per order in rekening worden gebracht.

5.3    B. Braun levert uitsluitend per minimale besteleenheid.

5.4    Indien een order vóór 13:00 uur wordt geplaatst en de reguliere producten (met uitzondering van investeringsgoederen) zijn op voorraad, kan de order binnen 2 (twee) werkdagen worden uitgeleverd. Een order na 13:00 uur geplaatst, wordt geleverd binnen 3 (drie) werkdagen. Een uitzondering op bovengenoemde levertermijnen dient in acht te worden genomen voor Aesculap® producten, hiervoor geldt een levertijd van maximum 5 (vijf) werkdagen mits voorradig.

5.5    Indien een order op vraag van Opdrachtgever dezelfde werkdag geleverd moet worden (i.e. 'same day delivery'), dient te allen tijde contact opgenomen te worden met het Customer Care Team van B. Braun. De kosten hiervoor zullen bepaald worden aan de hand van de volgende criteria:
a.    het land en de plaats van herkomst;
b.    het afleveradres;
c.    de gewenste aflevertijd en
d.    de grootte van de zending.

5.6    Spoedorders zijn orders welke na 11:00 uur worden ontvangen en de volgende werkdag geleverd moeten worden (i.e. 24 uur service), mits voorradig. Spoedorders kunnen door Opdrachtgever worden aangevraagd door op de order expliciet 'SPOED' te vermelden. De kosten van een spoedorder bedragen € 61,- excl. btw per order en worden als 'spoedkosten' op de factuur vermeld.

5.7    Voor leveringen rechtstreeks aan een Derde worden € 45,- administratiekosten in rekening gebracht.

5.8    De Klant is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van B. Braun dat de goederen ter beschikking van de Klant staan. Na aflevering respectievelijk terbeschikkingstelling zijn de goederen voor rekening en risico van de Klant.

5.9    Voor leveringsklachten, manco’s, verkeerd geleverde goederen, beschadigde goederen kan Opdrachtgever contact opnemen met het Customer Care Team via telefoon
(+31) 412 672 411, dan wel per e-mail customercare.nl@bbraun.com. B. Braun vraagt de Klant om manco's binnen maximaal 5 (vijf) werkdagen te melden. De melding van beschadigde goederen dient binnen 48 uur te gebeuren. Deze producten zullen binnen 2 (twee) tot 5 (vijf) werkdagen worden vervangen.

5.10    Na het verstrijken van voornoemde termijn(en) wordt de Klant geacht het geleverde, alsmede de factuur te hebben geaccepteerd. Alsdan worden klachten niet meer door B. Braun in behandeling genomen en is B. Braun niet langer aansprakelijk voor zodanige eventuele tekortkomingen.

5.11    Productklachten kunnen gemeld worden aan de contactpersoon bij B. Braun (Product Specialist) of aan het Customer Care Team via telefoon (+31) 412 672 411 of per e-mail complainthandling.benelux@bbraun.com. Om productklachten goed te kunnen onderzoeken, moet B. Braun echter wel kunnen beschikken over de producten die betrokken zijn bij de klacht. Soms worden dergelijke producten niet bewaard, wat onderzoek niet altijd mogelijk maakt. B. Braun verzoekt de Klant dan ook het bij de klacht betrokken product te bewaren, indien mogelijk in combinatie met de originele verpakking. Is deze originele verpakking niet meer aanwezig dan vraagt B. Braun om te proberen het lot- of het serienummer te achterhalen van het betrokken product. Afhankelijk van de wens van de Klant komt B. Braun langs om de klacht te bespreken, een klachtenformulier in te vullen en het betrokken product mee te nemen voor onderzoek.

5.12    Het indienen van een klacht ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van B. Braun.

5.13    B. Braun is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveringen), welke afzonderlijk (kunnen) worden gefactureerd. De Klant is verplicht te betalen overeenkomstig Artikel 12. Tevens, is B. Braun gerechtigd voortijdig (i.e. eerder dan overeengekomen) te leveren.

5.14    De opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn derhalve niet bindend.

5.15    Bij overschrijding en onregelmatige orders is B. Braun niet aansprakelijk en niet verplicht tot enige schadevergoeding.

5.16    De Klant kan na herhaalde levertijdoverschrijding B. Braun schriftelijk in gebreke stellen via de afdeling Customer Care, onder vermelding van een laatste (redelijke) termijn van levering. Tenzij in geval van overmacht (cfr. Artikel 8), heeft de Klant na deze termijn het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

 

6.1    Indien de Klant een artikel retour wenst te sturen, gelden de volgende regels:
a.    Bestelde en aldus afgesproken artikelen worden in principe niet retour genomen. Bij uitzondering kan retournering van de geleverde artikelen slechts gebeuren na uitdrukkelijke toestemming van het Customer Care Team van B. Braun.
b.    Een Customer Care medewerker verstrekt hiertoe een retouropdracht voorzien van een retournummer.
c.    Retournering wordt uitsluitend uitgevoerd door de transporteur van B. Braun.
d.    Geretourneerde goederen worden alléén gecrediteerd indien aangeboden binnen 4 (vier) weken na levering, en indien de verpakking intact, onbeschadigd en onbeschreven (i.e. niet gestickerd) is, en in geval van steriele producten met een rest-levensduur van minimaal 2/3 van de maximale houdbaarheid.
e.    Instrumenten met een orderwaarde lager dan € 100,- per stuk (excl. btw), alsmede steriele instrumenten of producten die niet onder GDP ('good distribution practice') richtlijnen bewaard werden; worden nooit retour genomen tenzij de oorzaak van de retourzending niet bij de Klant ligt.
f.    Geneesmiddelen die langer dan 5 (vijf) dagen geleden geleverd zijn, worden niet retour genomen.

6.2    De herkeurkosten welke in rekening worden gebracht bedragen 15% (vijftien) van de factuurwaarde, tot een maximum van € 250,- mits anders overeengekomen.

 

7.1    De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de Klant aan B. Braun is verstrekt, door B. Braun bepaald.

7.2    Eventuele specifieke wensen van de Klant inzake het transport/de verzending worden slechts uitgevoerd indien de Klant verklaard heeft de additionele kosten daarvan te zullen dragen.

7.3    Het reguliere transport van de goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van B. Braun, tenzij anders overeengekomen door Partijen.

 

8.1    Overmacht is een externe, onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenis die de uitvoering van een verplichting absoluut onmogelijk maakt. Meer specifiek, een te late levering of het ontbreken van leveringen door de leverancier van B. Braun of andere niet of niet-tijdige verrichte prestaties van door B. Braun ingeschakelde Derden of omstandigheden waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de Klant niet meer van B. Braun kan worden verlangd.

8.2    Indien zich een overmacht situatie voordoet is B. Braun gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, zonder tot (schade-) vergoeding gehouden te zijn. De Klant zal hierover worden geïnformeerd.

8.3    B. Braun is gerechtigd betaling te vorderen - en de Klant is gehouden tot betaling - voor de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van enige overmacht situatie sprake is.

 

9.1    Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake o.a. (product-)aansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van B. Braun te allen tijde beperkt tot de netto factuurwaarde van het specifieke geleverde artikel en in geen geval zal B. Braun aansprakelijk zijn voor gevolg-, vertragings- of indirecte schade, waaronder omzetverlies.

9.2    B. Braun is van haar verplichting tot schadevergoeding bevrijd, indien zij de bestelde goederen alsnog levert, vervangt en/of repareert.

9.3    Met inachtneming van het in dit Artikel 9 gestelde, is B. Braun in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan anders dan waarvoor het bedoeld is, zoals vermeld in bijsluiter, gebruiksaanwijzing (IfU) of handleiding.

9.4    Voor het overige vrijwaart de Klant B. Braun, zowel in als buiten rechte, uitdrukkelijk en volledig tegen aanspraken van Derde(n) en zal B. Braun terzake ook schadeloos stellen.

 

10.1    Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat B. Braun in voor deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van het door B. Braun geleverde c.q. de verwerkte/gebruikte materialen. Indien de Klant genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat het geleverde of de materialen niet voldoen aan de in het normaal gebruik daaraan te stellen eisen, zal B. Braun de als gevolg daarvan ontstane gebreken kosteloos herstellen binnen de geldende garantietermijn, tenzij B. Braun opteert het geleverde of de materialen te vervangen.

10.2    Garantie voor door B. Braun elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voorzover de betreffende fabrikant of leverancier van deze goederen (nog) garantie verstrekt.

10.3    De garantieverplichting van B. Braun vervalt indien de Klant zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), het geleverde voor andere doeleinden dan beschreven in de bijsluiter of gebruiksaanwijzing (IfU) is gebruikt, dan wel op ondeskundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden.

10.4    Niet-nakoming door de Klant van één van zijn verplichtingen, ontheft B. Braun van al haar (garantie) verplichtingen.

 

11.1    Alle door B. Braun geleverde en zich nog bij de Klant en/of onder de verantwoordelijkheid van de Klant bevindende goederen blijven de volledige eigendom van B. Braun, tot op het moment van volledige betaling door de Klant aan B. Braun.

11.2    B. Braun is te allen tijde gerechtigd om de geleverde goederen, op basis van het in dit Artikel 11 bepaalde, bij de Klant of diens houders weg te (laten) halen indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt. De Klant dient hiertoe zijn onvoorwaardelijke medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,- per dag dat hij hiermede in gebreke is/blijft, indien B. Braun hierop uitdrukkelijk aanspraak maakt. De Klant verleent hierbij zijn onherroepelijke toestemming aan B. Braun tot het betreden van zijn bedrijfsgebouwen/terreinen teneinde de rechten van B. Braun als bepaald in dit Artikel te kunnen uitoefenen.

 

12.1    De betaling dient te geschieden door middel van storting of overboeking op een door B. Braun aangewezen bankrekening, binnen 30 (dertig) kalenderdagen na factuurdatum, zonder enige verrekening, compensatie, inhouding, korting of opschorting.

12.2    Bij betwisting van de factuur, informeert de Klant B. Braun binnen 15 (vijftien) werkdagen na factuurdatum.

12.3    Ingeval de Klant:
a.    In staat van faillissement wordt verklaard, zijn faillissement wordt aangevraagd, een verzoek tot surséance van betaling indient of aan hem surséance van betaling wordt verleend, dan wel (conservatoir of executoriaal) beslag op alle of een deel van zijn eigendom wordt gelegd;
b.    Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
c.    Komt te overlijden, tot boedelafstand overgaat of onder curatele wordt gesteld;
d.    Enige wettelijke of uit deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet - althans niet tijdig, niet volledig of niet deugdelijk - nakomt, waaronder nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de gestelde termijn te voldoen;
heeft B. Braun door het enkel plaatsvinden van één van de hiervoor genoemde omstandigheden het recht de overeenkomst terstond te ontbinden (en derhalve terstond als ontbonden te beschouwen) zonder dat enige rechterlijke tussenkomst of vervulling van enige formaliteiten vereist zal zijn. Terwijl, tevens enig bedrag verschuldigd door de Klant op grond van de door B. Braun verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond (en zonder dat vervulling van enige formaliteiten nodig is) in zijn geheel opeisbaar zal zijn.

12.4    B. Braun heeft het recht het geleverde - met inachtneming van haar eigendomsvoorbehoud (cfr. Artikel 11) - terug te vorderen, alles onverminderd haar overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding.

 

13.1    Indien de betaling niet binnen de in het Artikel 12 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat vervulling van enige formaliteit is vereist vanuit B. Braun. B. Braun zal overgaan tot een blokkade van orders vanwege Opdrachtgever bij het uitblijven van betalingen.

13.2    De Klant is vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% (één) per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

13.3    Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% (vijftien) van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de Klant verschuldigde bedrag.

 

14.1    Alle aanbiedingen, overeenkomsten - van welke aard dan ook - van B. Braun en de uitvoering daarvan zijn onderhevig aan de bepalingen van het Nederlands recht.

14.2    Alle geschillen - aangaande o.a. interpretatie, uitvoering of stopzetten van de overeenkomst - zullen worden beslecht door de bevoegde rechterlijke instantie te 's-Hertogenbosch Nederland.